Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku planuje organizację cyklu szkoleń dla pracowników sekretariatów szkolnych. Z naszych doświadczeń wynika, że brakuje szkoleń kierowanych do tej grupy pracowników. Najczęściej oferowane są kilkugodzinne szkolenia, które nie uwzględniają specyfiki organizacji pracy osób zatrudnionych w administracji szkolnej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom planujemy organizację 7 spotkań (w miesiącach listopad - maj) w ramach których raz w miesiącu odbędzie się  6 godzinne szkolenie poświęcone jednemu tematowi. Istotne jest, aby osoba uczestnicząca w szkoleniu uczestniczyła we wszystkich spotkaniach.

Opracowując tematykę poszczególnych szkoleń postanowiliśmy zapytać też pracowników Państwa szkół i placówek o najistotniejsze wg nich zagadnienia, które powinniśmy poruszyć w trakcie szkolenia. Bylibyśmy też wdzięczni Państwu, osobom zarządzającym, za informację z jakimi zagadnieniami Państwa pracownicy mają największy problem w wykonywaniu swojej pracy. Informację tę proszę o przesłanie do dn. 1 listopada na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponowane zagadnienia zostaną ujęte w programie, który prześlemy Państwu do 10 listopada . Planowany termin rozpoczęcia szkolenia- koniec listopada, koszt 350 zł za udział tej samej osoby we wszystkich spotkaniach.

                                                                                 Dyrektor PORE
                                                                       Bożena Maria Giedziuszewicz


 

Jednym z działań projektu "Oswoić autyzm" było utworzenie pracowni hortiterapii (ogrodu terapeutycznego). Hortiterapia nazywana inaczej ogrodolecznictwem lub terapią ogrodniczą to metoda terapii wykorzystująca rośliny i ogrody w pracy z pacjentami. Obecnie wykonano roboty budowlane tj: ogrodzenie, zabezpieczenie terenu, miejsca utwardzone, nawiezienie żyznej gleby, zasianie trawy. W pracy PORE będzie wykorzystywany w terapii dzieci objętych opieką placówki, w tym dzieci niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, uczniów z depresją, dzieci z problemami sensorycznymi, dzieci autystycznych, dzieci z nadwagą, dzieci z trudnościami w uczeniu się, z ADD i ADHD.

02 04

profilaktyka

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich funkcjonujących na terenie powiatu giżyckiego do udziału w Powiatowym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych.

 

 

Regulamin konkursu:

Cele:

 1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
 2. Zaangażowanie rodziców w oddziaływania profilaktyczne.
 3. Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności  ekspresji myśli i uczuć.
 4. Zachęcanie uczestników do projektowania programu teatralnego  i promocji własnych przedstawień scenicznych.
 5. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.

Adresaci:

Do udziału w przeglądzie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, szkół średnich z terenu powiatu giżyckiego. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w przeglądzie osób dorosłych, opiekunów oraz zespoły przy placówkach kulturalnych i oświatowych.

Założenia:

 1. Temat przedstawienia teatralnego bądź innej formy teatralnej (do wyboru przez grupę) dotyczy autentycznych problemów zgłaszanych przez dzieci, młodzież oraz pokazuje konstruktywne sposoby ich rozwiązania. Scenariusz sztuki jest tekstem autorskim tworzonym przez dzieci, młodzież.
 2. Przedstawienie stanowi element działań profilaktycznych realizowanych bądź  zaplanowanych do realizacji w środowisku wykonawców.
 3. W przedsięwzięciu bierze udział cała grupa, klasa, natomiast w przedstawieniu grupa może liczyć maksymalnie 10-13 osób.
 4. Rodzice aktywnie uczestniczą w pracach nad przedstawieniem np. przez pomoc w przygotowaniu scenografii, kostiumów, udzielanie wsparcia, zapewnienie transportu itp.

Wymagania:

 1. Czas trwania prezentacji – do 20 minut, plus łączny czas na montaż i demontaż scenografii 10 minut.
 2. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych wykorzystywanych w przedstawieniu zobowiązane są do przygotowania nagrań na nośniku pamięci typu pendrive z dokładnym opisem (kolejność wykorzystywanych w przedstawieniu utworów i nazwa Zespołu).

Kryteria oceny:

 • Konstruktywny, profilaktyczny przekaz treści
 • Przekaz dostosowany do wieku odbiorców
 • Autentyczność wypowiedzi młodych ludzi
 • Poziom artystyczny spektaklu
 • Reakcję publiczności na spektakl

*Sprawy organizacyjne:

Przegląd odbędzie  się w dniu 5 czerwca 2018r. godz. 9.00. w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8

 1. Do finału zaproszone zostaną grupy na podstawie przesłanych do 15 maja br. oświadczeń i kart zgłoszeń (załączniki 1 i 2)
 2. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz oświadczenia uczestnika na adres Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, al.1 Maja 14,11-500 Giżycko. z dopiskiem "Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych".
 3. Regulamin konkursu, karty zgłoszeń, oświadczenie dostępne są na stronie CPUiS-www.centrumprofilaktyki.pl 
 4. Przegląd spektakli profilaktycznych oraz podsumowanie z wręczeniem nagród będzie miało miejsce w Giżyckim Centrum Kultury w dniu 5 czerwca 2018r.
 5. Podczas trwania konkursu nauczyciele - opiekunowie są odpowiedzialni za grupę dzieci, młodzieży, z którą przybyli na „Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych".

Postanowienia końcowe:

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku zgłoszenia się mniejszej niż minimalnej liczby tj. 5 zespołów.
 4. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek i bezpieczeństwo uczestników.
 5. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Dla laureatów I, II i III miejsca Organizatorzy przewidują bardzo atrakcyjne nagrody!

Załącznik 1 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 2 -  karta zgłoszenia

interregPowiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji jest realizatorem projektu pn. „Oswoić autyzm” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.
Przedmiotem projektu jest współpraca transgraniczna Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej w celu rozwiązywania wspólnych problemów.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą pracownicy tych instytucji i grupa aktywnych rodziców dzieci zagrożonych autyzmem współpracujących z tymi placówkami.

Działania projektu to: Organizacja staży pracowników ww. placówek u partnera, poprawa wyposażenia stosowanego do terapii dzieci tj. utworzenie pracowni hortiterapii w Giżycku, zakup sprzętu Biofeedbeck przez Centrum Pomocy Pedagogiczno - Psychologicznej w Alytus, wspólne szkolenia pracowników prowadzone przez ekspertów zewnętrznych, doskonalenie metod pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno - Psychologicznej z dziećmi autystycznymi i ich rodzicami.

Rezultatem projektu jest pozytywny wpływ na zwiększenie odsetka instytucji, które korzystają ze współpracy transgranicznej, która spowoduje zwiększenie jakości usług publicznych, przygotuje beneficjentów do udzielenia okresowego wsparcia instytucji partnerskiej oraz objęcia opieką dzieci i młodzież partnera znajdujących się na jego terenie działania.

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.