Program Interreg Lietuva - Polska

Jednym z działań projektu było utworzenie pracowni hortiterapii (ogrodu terapeutycznego). Hortiterapia nazywana inaczej ogrodolecznictwem lub terapią ogrodniczą to metoda terapii wykorzystująca rośliny i ogrody w pracy z pacjentami. Obecnie wykonano roboty budowlane tj: ogrodzenie, zabezpieczenie terenu, miejsca utwardzone, nawiezienie żyznej gleby, zasianie trawy. W pracy PORE będzie wykorzystywany w terapii dzieci objętych opieką placówki, w tym dzieci niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, uczniów z depresją, dzieci z problemami sensorycznymi, dzieci autystycznych, dzieci z nadwagą, dzieci z trudnościami w uczeniu się, z ADD i ADHD.

02 04

         Tematem 16 godzinnego szkolenia, przeprowadzonego w PORE 18-19.06.2018 r. był Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spekrum autyzmu.

         Celem szkolenia było przekazanie wiedzy, umiejętności i narzędzi umożliwiających prowadzenie skutecznej terapii pomocnej w rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami pokrewnymi. TUS jest jedną z form terapii skierowaną szczególnie do osób z Zespołem Aspergera.

         Uczestnicy szkolenia zapoznali się z modelem kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina, poznali metody planowania przebiegu zajęć grupowych, zasady doboru grup treningu umiejętności społecznych, zapoznali się z dostępnymi na rynku pomocami potrzebnymi podczas zajęć. W ciekawy sposób omawiane były również praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć oraz ważne aspekty, na które należy zwracać uwagę podczas terapii osób ze spektrum autyzmu.

         Cel szkolenia został osiągnięty. Uczestnicy zostali zapoznani z tematyką szkolenia i wyposażeni w umiejętności potrzebne do pracy ukierunkowanej na rozwój funkcjonowania społecznego osób z Zespołem Aspergera.

Odbiorcami szkolenia prowadzonego przez Agnieszkę Łucjanek z Fundacji Pomoc Autyzm była 15 osobowa grupa pedagogów z litewskiego Alytusa.


 

Od 9 do 27 kwietnia 2018 r. 6 pracowników Alytuskiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło staże w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji i 6 pracowników giżyckiej placówki staże w partnerskim ośrodku w Alytusie. Staż każdej pary trwał 5 dni roboczych i polegał na zapoznaniu się z całościowym funkcjonowaniem placówki oraz ze stanowiskiem pracy odpowiadającym stanowisku stażysty w jego instytucji macierzystej . Stażyści prowadzili dzienniki pracy, robili notatki i pisali komentarze. W czasie wolnym zwiedzali miasto, poznawali atrakcje turystyczne regionu.
Kolejna tura wymiany doświadzeń odbędzie się we wrześniu.


 

W dniach do 8 do 11 maja odbyło się 34 godzinne szkolenie EEG-BIOFEEDBACK II stopnia realizowane przez Biomed  Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu, w którym wzięło udział dwóch pracowników z  Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej oraz trzech pracowników z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku. Zajecia prowadził  Dariusz Tuchowski,  na język litewski tłumaczył  Roman Juchniewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego. Szkolenie miało na celu podniesienie umiejętności w zakresie terapii wspomagającej procesy uczenia się, zaburzeń zachowania i emocji.


 

7 maja w  ramach projektu „Oswoić autyzm” pracownicy Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej  wzięli udział w szkoleniu „Rodzaje zajęć terapeutycznych w pracowni (ogrodzie) hortiterapii".
Zajęcia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w miejscowości Bród Nowy poprowadziła pani Zofia Wojciechowska z Instytutu Zdrowia i Hortiterapii w Mrągowie.


 

interregPowiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji jest realizatorem projektu pn. „Oswoić autyzm” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.
Przedmiotem projektu jest współpraca transgraniczna Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej w celu rozwiązywania wspólnych problemów.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą pracownicy tych instytucji i grupa aktywnych rodziców dzieci zagrożonych autyzmem współpracujących z tymi placówkami.

Działania projektu to: Organizacja staży pracowników ww. placówek u partnera, poprawa wyposażenia stosowanego do terapii dzieci tj. utworzenie pracowni hortiterapii w Giżycku, zakup sprzętu Biofeedbeck przez Centrum Pomocy Pedagogiczno - Psychologicznej w Alytus, wspólne szkolenia pracowników prowadzone przez ekspertów zewnętrznych, doskonalenie metod pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno - Psychologicznej z dziećmi autystycznymi i ich rodzicami.

Rezultatem projektu jest pozytywny wpływ na zwiększenie odsetka instytucji, które korzystają ze współpracy transgranicznej, która spowoduje zwiększenie jakości usług publicznych, przygotuje beneficjentów do udzielenia okresowego wsparcia instytucji partnerskiej oraz objęcia opieką dzieci i młodzież partnera znajdujących się na jego terenie działania.

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.