1. Raport

2. Biuletyn

Projekto „Prisijaukinti autizmą“

Projekto objektas – Gižycko rajono Švietimo plėtotės centras, kuri yra organizuojantis subjektas, ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos bendradarbiavimas, sprendžiant kai kurias abiems institucijoms aktualias problemas. Tiesioginės projekto naudos gavėjas bus dviejų minėtų institucijų personalas ir grupė autistiškų vaikų aktyvių tėvų, bendradarbiaujančių su šiomis institucijomis. Projekto veiklos apima: abiejų organizacijų personalo stažuočių pas projekto partnerius organizavimą, vaikų terapijoje naudojamos įrangos modernizavimą, tai yra, sodininkytės terapijos sodo Gižycke steigimą, Biofeedback ir VERIM metodikų pirkimą Alytaus miesto pedagoginei psichologinei tarnybai, išorinių ekspertų vedamus bendrus mokymus darbuotojams, metodų, naudojamų Alytaus ir Gižycko rajono Švietimo plėtotės centras, dirbant su autistiškais vaikais ir jų tėvais, tobulinimą.

Projekto rezultatai – didesnis kiekis institucijų, dalyvaujančių tarptautiniame bendradarbiavime, kuris pagerintų viešųjų paslaugų kokybę, parengtų naudos gavėjus teikti paramą partnerių institucijai, rūpinantis vaikais ir jaunuoliais, kai keičiamasi vizitais.

Projekto produktai - dvi „institucijos, dalyvavusios tarptautiniame bendradarbiavime) ir 64 „asmenys, dalyvavę bendruose mokymuose ar personalo mainuose“, sodininkytės terapijos sodas, Biofeedback ir VERIM įranga

Projekto biudžetas - 49 156,48 eurų.

1. Naujienlaiškis projekto „Prisijaukinti autizmą“

2. Ataskaita apie AMPPT darbuotojų stažuotę Giżycko

 

 

Jednym z działań projektu było utworzenie pracowni hortiterapii (ogrodu terapeutycznego). Hortiterapia nazywana inaczej ogrodolecznictwem lub terapią ogrodniczą to metoda terapii wykorzystująca rośliny i ogrody w pracy z pacjentami. Obecnie wykonano roboty budowlane tj: ogrodzenie, zabezpieczenie terenu, miejsca utwardzone, nawiezienie żyznej gleby, zasianie trawy. W pracy PORE będzie wykorzystywany w terapii dzieci objętych opieką placówki, w tym dzieci niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, uczniów z depresją, dzieci z problemami sensorycznymi, dzieci autystycznych, dzieci z nadwagą, dzieci z trudnościami w uczeniu się, z ADD i ADHD.

02 04

Od 9 do 27 kwietnia 2018 r. 6 pracowników Alytuskiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło staże w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji i 6 pracowników giżyckiej placówki staże w partnerskim ośrodku w Alytusie. Staż każdej pary trwał 5 dni roboczych i polegał na zapoznaniu się z całościowym funkcjonowaniem placówki oraz ze stanowiskiem pracy odpowiadającym stanowisku stażysty w jego instytucji macierzystej . Stażyści prowadzili dzienniki pracy, robili notatki i pisali komentarze. W czasie wolnym zwiedzali miasto, poznawali atrakcje turystyczne regionu.
Kolejna tura wymiany doświadzeń odbędzie się we wrześniu.


 

         Tematem 16 godzinnego szkolenia, przeprowadzonego w PORE 18-19.06.2018 r. był Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spekrum autyzmu.

         Celem szkolenia było przekazanie wiedzy, umiejętności i narzędzi umożliwiających prowadzenie skutecznej terapii pomocnej w rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami pokrewnymi. TUS jest jedną z form terapii skierowaną szczególnie do osób z Zespołem Aspergera.

         Uczestnicy szkolenia zapoznali się z modelem kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina, poznali metody planowania przebiegu zajęć grupowych, zasady doboru grup treningu umiejętności społecznych, zapoznali się z dostępnymi na rynku pomocami potrzebnymi podczas zajęć. W ciekawy sposób omawiane były również praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć oraz ważne aspekty, na które należy zwracać uwagę podczas terapii osób ze spektrum autyzmu.

         Cel szkolenia został osiągnięty. Uczestnicy zostali zapoznani z tematyką szkolenia i wyposażeni w umiejętności potrzebne do pracy ukierunkowanej na rozwój funkcjonowania społecznego osób z Zespołem Aspergera.

Odbiorcami szkolenia prowadzonego przez Agnieszkę Łucjanek z Fundacji Pomoc Autyzm była 15 osobowa grupa pedagogów z litewskiego Alytusa.


 

W dniach do 8 do 11 maja odbyło się 34 godzinne szkolenie EEG-BIOFEEDBACK II stopnia realizowane przez Biomed  Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu, w którym wzięło udział dwóch pracowników z  Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej oraz trzech pracowników z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku. Zajecia prowadził  Dariusz Tuchowski,  na język litewski tłumaczył  Roman Juchniewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego. Szkolenie miało na celu podniesienie umiejętności w zakresie terapii wspomagającej procesy uczenia się, zaburzeń zachowania i emocji.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.