logo wlc email 2Zapraszamy do unikalnego ogólnopolskiego projektu Wielka Liga Czytelników, którego głównym celem jest promocja czytelnictwa, w tym rodzinnego czytania. Czytanie książek to wspaniała, efektywna i na dodatek bezpłatna metoda rozwoju młodego człowieka, a chwile spędzane z dzieckiem na czytaniu, czy dyskusji o treści książki znakomicie wpływają na relacje rodzinne.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku, jako Koordynator Powiatowy dla powiatu giżyckiego, zaprasza do udziału w konkursie wszystkie szkoły podstawowe z terenu powiatu giżyckiego.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Biblioteka przyjmuje zgłoszenia placówek od 23 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

VII Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników to konkurs czytelniczy skierowany do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych organizowany w roku szkolnym 2023/2024.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

1) klasy 1–3 szkół podstawowych;

2) klasy 4–6 szkół podstawowych;

3) klasy 7–8 szkół podstawowych.

Cele konkursu:

1) kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;

2) promocja czytelnictwa;

3) tworzenie społeczności aktywnych czytelników;

4) wzmacnianie wychowawczej roli rodziny oraz integracja międzypokoleniowa

poprzez wspólne czytanie literatury;

5) wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie

platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;

6) promocja klasyki i współczesnej literatury krajowej, w tym utworów

patriotycznych;

7) upowszechnianie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;

8) wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej

z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;

9) aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek

konkursowych;

10) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (strona

www, media społecznościowe, serwery bazodanowe, formularze online)

w procesach edukacyjnych, w tym promocji czytelnictwa;

11) promocja nowości wydawniczych oraz współpraca ze środowiskiem wydawców

i pisarzy;

12) kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez promowanie postawy

zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;

13) kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno;

14) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane

potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów, w tym doskonalenie

umiejętności czytania ze zrozumieniem, systematyczności, efektywnego

zarządzania czasem i kreatywnej pracy z tekstem.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia placówki do konkursu

Formularz zgłoszenia uczestnika (ucznia/uczennicy) do konkursu

Serdecznie zapraszamy do zabawy jaką jest czytanie w ramach #WIELKALIGACZYTELNIKOW


 

Zapraszamy młodzież do udziału w kolejnym dyktandzie ortograficznym "O złote pióro Starosty Giżyckiego".
Dyktando rozpocznie się  8 listopada 2023 o godzinie 10.00 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej.
Na zgłoszenia czekamy do 3 listopada.

Karta zgłoszenia 

Regulamin IV Niepodległościowego Dyktanda Ortograficznego

„O złote pióro Starosty Giżyckiego”

 1. Nazwa konkursu: IV Niepodległościowe Dyktando Ortograficzne „O złote pióro Starosty Giżyckiego”.
 2. Organizator: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku.
  3. Patronat honorowy: Starosta Powiatu Giżyckiego.
 1. Cele konkursu:

  - zaszczepienie w młodzieży nawyku i potrzeby poprawności językowej;

- propagowanie kultury języka polskiego, w tym szczególnie zasad piękniej i poprawnej polszczyzny;

- propagowanie zasad polskiej ortografii.

 1. Uczestnicy:

  – konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu giżyckiego;

- szkoły zgłaszają do udziału w Dyktandzie od jednego do dwóch uczniów poprzez dostarczenie Karty Zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

- każdy uczestnik pisze Dyktando indywidualnie;

- zgłoszenia przyjmowane są w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku
do dnia 3 listopada 2023 r.

- uczeń, przystępując do Dyktanda i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę
na ich przetwarzanie oraz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku
i danych w materiałach, które będą upowszechniane przez Organizatora w celach promocyjnych.

 1. Termin i miejsce dyktanda:

  8 listopada 2023 r. godz. 10.00-12.30
  - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
  w Giżycku, ul. Smętka 5
  10.00 -11.00 – dyktando;
  11.00-12.00 – zajęcia kreatywne dla uczestników dyktanda;
  12.00 – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
 1. KOMISJA OCENIAJĄCA I ZASADY OCENY

- dyktanda sprawdza komisja oceniająca;

- w pierwszej kolejności ocenia się poprawność ortograficzną; stopień poprawności interpunkcyjnej brany jest pod uwagę w drugiej kolejności, jako dodatkowy czynnik pozwalający rozstrzygnąć wątpliwe przypadki;

- podstawą wszelkich rozstrzygnięć czynionych przez komisję oceniającą w związku
z Dyktandem jest Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. Edwarda Polańskiego. Warszawa 2010.

 1. Zasady konkursu:

  - dyktanda nie wolno pisać wielkimi literami; dyktando napisane wielkimi literami nie będzie podlegało ocenie;

- dyktando należy pisać starannie w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych; wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego;

- poprawki piszący wprowadza w ten sposób, że przekreśla linią pojedynczą poziomą formę, którą chce poprawić i której sprawdzający nie powinien oceniać, a nad nią zapisuje tę, która powinna zostać oceniona; nie wolno poprawiać danej formy poprzez zapisywanie na niej innej formy;

- podczas pisania tekstu dyktanda uczestnicy nie korzystają z żadnych pomocy naukowych, nie mogą porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych ani słowników.

- ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

 1. Nagrody dla laureatów
  Nagrodę główną, w postaci statuetki „Pióro Starosty Giżyckiego” oraz okolicznościowego długopisu otrzyma zwycięzca I miejsca.

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają bony (o wartości 100 zł, 75 zł i 50 zł) , uprawniające do zakupu książek w księgarni.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek.


 

 

Pod hasłem „Absurd nie czytać” podczas 9 edycji Nocy Bibliotek bawiły się przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych  i średnich.

Wspólnie z dziećmi z Przedszkola „Krasnal” czytaliśmy opowieść pt.” Książka, która nie chciała być czytana” Davida Sundina. To historia niezwykle kreatywnej książki, pełnej pomysłów, jak nie dać się przeczytać . Naraża czytelnika na różnego rodzaju psoty: podmieni słowa, zacznie latać, może z niej wyjść… .

Natomiast grupa młodzieży z Internatu ZSKŚiA w oparach absurdu w nieoczywisty sposób spojrzała na polskie przysłowia. W atmosferze zabawy powstały całkiem ciekawe, choć trochę absurdalne powiedzenia jak np.” Kłamstwo szybko awansuje” albo „Co dwie głowy to nic trudnego”.

Spotkanie w języku ukraińskim dla grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku poprowadziły Olena Khanenko i Mariia Skybina.

Uczestnicy układali limeryki i prezentowali je kolegom wykorzystując teatr cieni. Niczym detektywi poszukiwali książki na terenie biblioteki, ćwiczyli retorykę oraz zdolności ilustratorskie. Świetną zabawą okazało się odgadywanie absurdalnych zagadek. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły książki w języku ukraińskim znajdujące się w bibliotece.

Biblioteka stała się miejscem nie tylko do czytania, ale też miejscem stwarzania możliwości wykazania się i rozwijania swoich zdolności twórczych, doskonalenia komunikacji w zespole i po prostu miejscem dobrej zabawy.

Mamy nadzieję, że te absurdalne spotkania z literaturą zachęcą dzieci i młodzież do czytania.

Czekamy więc na kolejną wizyty nie tylko w ramach „Nocy Bibliotek”.


 

 

Nasz wieczór miał charakter melancholijny, poetycki i muzyczny! Był pełen emocji i wzruszeń. Zebrani goście mieli okazję wysłuchać poezji A. Zagajewskiego, N. Kozłenko, J. Ratajczaka, D. Wawiłow, R. Riedla, A. Kamieńskiej, K.K. Baczyńskiego , X. J. Twardowskiego oraz H. Hainego w interpretacji przyjaciół biblioteki. Nie zabrakło również tekstów własnych. Spotkanie przeplatane przepięknymi piosenkami w języku polskim i ukraińskim rozpoczęliśmy utworem Wojciecha Młynarskiego „Nie ma jak u mamy” i zakończyliśmy jego wspólnym odśpiewaniem.
Dziękujemy wszystkim obecnym, szczególnie młodzieży, której występy już nie pierwszy raz uświetniają nasze wieczory literackie.


Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilkasach zdobyli już pierwsze podziękowania i nagrody. Przedszkolaki wykonały piękne „Pamiętniki młodego czytelnika”, które powstały dzięki rodzinnemu czytaniu pięciu wybranych książek z listy konkursowej. Za wykonane prace otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.

Natomiast uczniowie szkoły podstawowej, laureaci konkursu powiatowego (drużyna chłopców z klas I-III Mistrzowie Powiatu, awansowała do etapu wojewódzkiego) za dotychczas osiągnięte sukcesy nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Podczas spotkania została zaprezentowana wyjątkowa metoda wspólnego czytania i przeżywania tekstu literackiego, tzw. czytania wrażeniowego, książki Davida Sundina pt. „Książka, która nie chciała być czytana”.

Dziękujemy rodzicom i koordynatorom placówek za zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań konkursowych WLC.


 

Ponad wszystkie wasze uroki,
Ty, poezjo, i ty, wymowo,
Jeden — wiecznie będzie wysoki:
Odpowiednie dać rzeczy słowo!
C. K. Norwid
21 marca to ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI. Uczciliśmy ten dzień wyjątkowo poetycko. Wyrecytowanych zostało 11 wierszy polskich poetów i tłumaczenia ich utworów na język ukraiński. Wieczór stał się okazją do przybliżenia twórczości m.in.: A. Mickiewicza, B. Leśmiana, K.K. Baczyńskiego, R. Wojaczka, W. Szymborskiej. Zwykło się mówić, że muzyka łagodzi obyczaje, a poezja niezmiennie łączy serca. To było bardzo miłe spotkanie. Dziękujemy wszystkim za wspólne przeżywanie poezji.


“Poezja jest wtedy, gdy emocje znajdują myśli, a myśli słowa” Robert Frost

24 lutego odbył się w bibliotece „Wieczór poezji ukraińskiej”. Wysłuchaliśmy 11 utworów poetów ukraińskich, które czytali w języku oryginalnym i w języku polskim mieszkańcy powiatu giżyckiego. Recytacja każdego wiersza została poprzedzona krótką prezentacją o autorze.Renata Szczepanik w Gazecie Olsztyńskiej napisała „Dobór poezji i wybór autorów pokazał charakter i duszę ukraińską, która jest twarda, radosna, ale też wrażliwa na piękno. Co jest szczególnie dzisiaj ważne, żeby nie tracić człowieczeństwa i wrażliwości na to, co się dzieje. Obyśmy doczekali czasu, kiedy takiej poezji będziemy mogli słuchać w pokoju, normalnych warunkach i oby to się stało jak najszybciej. Ukraińcy nie są sami, są narody, kraje, które ich wspierają i pomagają - podsumował wieczór poetycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, starosta giżycki”.

Dzięki poetom i ich tłumaczom poezja nas połączyła, przemówiła do naszego wspólnego człowieczeństwa i naszych wspólnych wartości.
Pięknie dziękujemy wszystkim czytającym wiersze i tak licznie przybyłym słuchającym.


 

„Wstrzymał słońce ruszył ziemię”

Zajęcia pod hasłem: Kosmiczna podróż z Mikołajem Kopernikiem uatrakcyjniły ferie dzieciom z giżyckich przedszkoli. Temat został wybrany w związku z Rokiem Mikołaja Kopernika i naturalnie wpisał się w podstawę programową jak też w priorytety MEiN: dziedzictwo cywilizacyjne Europy. Na zajęciach dzieci „spotkały się” z Mikołajem Kopernikiem, który opowiedział o sobie i swoich odkryciach. Poznały pojęcia astronom i astronauta. Zapoznały się z układem słonecznym, zaprojektowały rakiety i wystrzeliły je w kosmos, wspólnie zbudowały pojazd kosmiczny. Dzięki Fun Floor czyli interaktywnej podłodze zanurzyły się w niebo pełne gwiazd. Utrwaliły postać polskiego astronoma kolorując jego portret i fotografując się w fotobudce. Na zakończenie tradycyjnie dzieci samodzielnie oglądały i czytały książki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć: Przedszkole Krasnal, Bajka, Promyk i Przedszkole Miejskie nr 1.


 

Oglnopolski Dzie Biblioterapii 2022 plakat

     Ogólnopolski Dzień Biblioterapii ,,Czytanie daje siłę! Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych”
     w naszej bibliotece  świętowaliśmy od 14 do 21 listopada.

     Biblioterapia stwarza odpowiednią atmosferę terapeutyczną,
     pozytywnie wpływa na stany emocjonalne, uaktywnia słuchacza,
     informuje, pomaga odnaleźć się w trudnej sytuacji
    oraz stymuluje pozytywne zmiany w zachowaniu.

     

 

Zarówno młodzież jak i dzieci młodsze przez cały tydzień brały udział w różnorodnych zajęciach biblioterapeutycznych:

– o szacunku do drugiego człowieka, wrażliwości na krzywdę i mocy słów z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai pt. „Szklany człowiek”(kl. I ZSKŚiA, kl. I SP 1, kl. 8 SP3)

- o tolerancji do inności, różnorodności z wykorzystaniem książek: „Wszystko o różnorodności” Felicity Brooks oraz „Rasizm i nietolerancja – Nie” Florence Dutheil (uczniowie z internatu SOSW, kl. 3 SP3)

- o wartościach uniwersalnych dobro i zło, poznanie pozytywnych i negatywnych zachowań bohaterów na podstawie baśni „Królewna Śnieżka” (grupa 4-latki Przedszkole nr 4)

- o samej wartości obcowania z książką, która poza tym, że stanowi źródło wiedzy o świecie to też umożliwia twórczy rozwój, na podstawie książek: „O dzieciach, które kochają książki” Peter Carnavas, „Wielka księga super skarbów” Susanna Isern ( Grupa Żabki – Przedszkole Koralik i 4-latki Przedszkole Bajka.

Wszystkie zajęcia pokazały jak opowieść obrazkowa czy książki pozwalają oderwać się od świata, spojrzeć na swoje problemy z innej perspektywy.

Uczestnikom naszych zajęć dziękujemy za wspólnie i owocnie spędzony czas.


 

 

9 listopada 2022 r. odbyło się w Bibliotece III Niepodległościowe Dyktando Ortograficzne „O Złote Pióro Starosty Giżyckiego”. W pisaniu dyktanda brało udział po 2 reprezentantów 5 szkół ponadpodstawowych powiatu giżyckiego:

I Liceum ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Organizacja konkursu miała na celu zaszczepienie w młodzieży nawyku i potrzeby poprawności językowej, propagowanie kultury języka polskiego, w tym zasad pięknej i poprawnej polszczyzny. W tym roku tekst dyktanda nawiązywał do ochrony polskich dóbr kultury i walki z okupantem bronią nietypową: humorem i satyrą.
Czekając na ogłoszenie wyników młodzież wzięła udział w spotkaniu z Janem Sektą, autorem książki "Dawne Giżycko w stu ilustrowanych opowieściach".  Jan Sekta, nie tylko jako autor książki, ale również jako twórca Giżyckiego Archiwum Cyfrowego zaprezentował genezę powstania książki, która ukazuje miasto Giżycko przed 1945 rokiem i opowiada o prawdziwych ludziach, którzy je tworzyli. Pozycja ta to zbiór opowieści i ciekawostek wzbogaconych o wyszukane zdjęcia miasta. Każda strona zawiera pocztówkę i odpowiednio dobrany do niej komentarz. W ciekawy sposób opowiedział młodzieży o zasadach pracy archiwisty, przybliżył tajniki zawodu, pokazując jego blaski i cienie. Poza tym zainteresował historią „małej ojczyzny”.
Jury w celu wyłonienia zwycięzców oceniało poprawność ortograficzną i interpunkcyjną dyktanda. Nagrody za zdobycie I, II i III miejsca oraz pamiątkowe dyplomy uczestnikom konkursu wręczył Starosta Powiatu Giżyckiego pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski . Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali "Dawne Giżycko w stu ilustrowanych opowieściach" Jana Sekty.

Natomiast laureaci dodatkowo otrzymali :

I miejsce- Julia Krużyńska - I LO statuetkę "Złote Pióro Starosty", etui z zestawem długopisów i bon podarunkowy o wartości 100 zł,

II miejsce - Natasza Sękowska – I LO bon podarunkowy o wartości 75 zł,

III miejsce - Aleksandra Muraczewska – ZSKŚiA bon podarunkowy o wartości 50 zł
Pozostali uczestnicy dyktanda to Jakub Guz, Natalia Narwojsz, Eryk Sienkiewicz, Oksana Wiśniewska, Nina Łępicka, Patryk Wiśniewski, Julia Waszczyn.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy udziału.


 

Plakat WLC 2022Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku, jako koordynator Powiatowy dla powiatu giżyckiego, zaprasza  do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wielkiej Ligi Czytelników w roku szkolnym 2022/2023. Zapraszamy uczniów klas 1–8 szkół podstawowych i specjalnych oraz dzieci przedszkolne.  Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników

Regulamin Ogólnopolskich Mistrzostw Powiatowych WLC dla uczniów szkół podstawowych

Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu WLC dla przedszkoli i szkół specjalnych 

W celu realizacji konkursu, placówka zgłasza swoich Koordynatorów w jednym formularzu zgłoszeniowym. 
Biblioteka  przyjmuje zgłoszenia do 20 listopada.

Formularz zgłoszenia placówki/szkoły podstawowej

Formularz zgłoszenia przedszkola/szkoły specjalnej


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
noc bibliotekaKonkurs literacki „To musi się powieść”
VIII wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odbędzie się w sobotę 1 października 2022 r. pod hasłem „To się musi powieść”.
Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji.
Z tej okazji, we współpracy z Fundacją Kuncer Teatralnie, przygotowaliśmy dla Państwa

3 zagadki literackie

1. zagadka 1
2. zagadka 2
3. zagadka 3

Życzymy udanej zabawy!

W naszej bibliotece odbyło się 116 zajęć, w których wzięło udział 1946 dzieci i 157 nauczycieli.

Z bogatej oferty edukacyjnej szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy: o przyjaźni, rodzinie, odpowiedzialności, rozpoznawanie i oswajanie emocji, wartość książki w naszym życiu, pogotowie literackie oraz poznawanie tradycji kultury. Stosowano różnorodne formy pracy od czytania wrażeniowego po teatrzyk kamishibai, krótkie inscenizacje, teatr cieni. Podstawą zajęć edukacyjnych były książki powiązane  z danym tematem. Główne cele to rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, wychowanie    do wrażliwości na dobro. Przy organizacji spotkań zadbano o ich atrakcyjność oraz dostosowanie  do potrzeb i oczekiwań odbiorcy. W czasie zajęć dzieci miały możliwość samodzielnego korzystania z kącika czytelniczego dla najmłodszych, który cieszył się wielkim zainteresowaniem. Poza tym nasi czytelnicy duzi i mali uczestniczyli w ogólnopolskich akcjach czytelniczych np. Narodowe Czytanie, Dzień głośnego czytania, Noc Bibliotek, jak i lokalnych imprezach np. Teatr IOTA – Scena Słowa, świąteczne spotkanie przy kominku. W okresie ferii zimowych odbył się cykl zajęć pt. W świecie krasnoludków Marii Konopnickiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć i zapraszamy na kolejne w nowym roku szkolnym.


 

Ульф Старк не любить простих книжок. У текстах мають бути почуття, які ми знаємо в житті, радісні чи сумні. Мають бути роздуми, тривоги, страх і невпевненість, але також надія на краще, віра в майбутнє. Про це письменник говорив у різних інтерв’ю, і про це він говорить своїми текстами.


„Маленька книжка про любов” — історія про дуже серйозні речі: війну, тугу за батьком, нужду і несправедливість, і про не менш серйозне перше кохання. Зимою ми всі завжди чекаємо на дива. От і Фред чекає і вірить у них понад усе! Його тато на війні, вони із мамою у скрутному становищі, а перед самими канікулами ще й дісталася догана від вчительки! Але наш головний герой не втрачає надії, бо він, здається, закоханий. Його обраниця — Ельса — дівчина незвичайна. У неї руде кудряве волосся, сильні руки, вона погано справляється з математикою, а ще гугнявить. Що такого викликало у хлопця це тепле почуття, що він відчуває, дивлячись на Ельсу? На Фреда чекають маленькі пригоди та труднощі, іспит з любові, а також трохи дива... Без нього ніяк не можна, бо наближається Різдво!

„Мій друг Персі, Баффало Білл і я”. Ульф знайомить свого друга Персі з радощами сільського життя. Разом вони проводять незабутнє літо: втілюють потаємні мрії, дуркують, спілкуються з нестерпним Ульфовим дідусем і дізнаються про таємничого Баффало Білла. А Ульф навіть спізнає нещасливе кохання.
У своїй легкій, трохи сумовитій і разом з тим дотепній манері, Ульф Старк розповідає про життя, дружбу, любов — і завжди знаходить для них новий, несподіваний і глибокий погляд.

"Тоді я був просто Ульф". Ульф Старк, як завжди, дотепно й невимушено говорить про складне, цього разу він розповідає про свої дитячі й підліткові роки. Тут його перші поцілунки і перші серйозні книжки, творчі експерименти і втеча з дому, змагання, вигадки, дивацтва і врешті — велика мрія стати письменником.
Що з цього правда, а що ні, вирішувати вам. Ульф іноді й сам не знає, наскільки далеко його можуть завести власні фантазії. Бо це не так уже й просто — бачити щось таке, чого не бачать інші, і ділитися з усіма своїми уявними світами.

„Диваки і зануди” – типова нетипова історія. На дванадцятирічну Симону враз звалилося чимало проблем: переїзд до іншого місця, що їй зовсім не подобається, зведення безтурботної матусі з вітчимом, який ні в чому не догоджає дівчині, втрата улюбленого собаки Кільроя, звістка про скору смерть дідуся, нова школа, де все напружує і дратує. Але згодом все стає цікавіше.
За іронією долі, Симону приймають у школі за хлопця. І дівчина вирішує дотримуватися цього образу. Одразу постає багато питань: чи довго вона буде так ховатися від інших, а що як про це дізнаються батьки, та взагалі як вона себе буде поводити, прикидаючись хлопцем?

«Золоте серце» — повість про першу дитячу закоханість, про любов до музики і про те, як важливо навчитися грати серцем. А ще про те, як вміти любити когось по-справжньому, коли тобі лише дванадцять років. Людвіґ намагається з’ясувати, як же можна показати комусь свої почуття і як довести, що вони правдиві.
Виявляється, любити когось — це не просто знати, які в цієї людини очі, волосся, руки. Це знати, яка в неї душа.

Rok 2021 był rokiem jubileuszu 70-lecia naszej biblioteki. Z tej okazji min. zorganizowany został konkurs na exlibris. Adresowany był do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali prace na konkurs. Przy ocenie jury brało pod uwagę samodzielność wykonania pracy, estetykę, zgodność z tematem, oryginalne podejście do tematu i ogólne wrażenie artystyczne. Komisja w składzie B. Giedziuszewicz, K. Rzeczycka, G. Imporowicz wyłoniła ex aeguo dwa zwycięskie exlibrisy i to one zostały oficjalnymi exlibrisami biblioteki. 

Oto nasi zwycięzcy: Magdalena Duda, Dylan Weber
I wyróżnieni:
Julia Malinowska ZPO Miłki, Amelia Szymańska ZPO Miłki, Emila Kwaśnik, ZPO Miłki, Hanna Witkowska ZPO Miłki, Julia Łychołat SP3 Giżycko, Julia Malinowska SP3 Giżycko, Miłosz Krahel SP3 Giżycko, Izabela Tarnacka LO 1 Giżycko, Radosław Kosiński MOS Giżycko i Andrzej Suszko MOS Giżycko.


 

Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież Wam powiadam:
Krasnoludki sa na świecie.
 (M. Konopnicka)

W czasie ferii od 31 stycznia  do 4 lutego odbyły się zajęcia pod hasłem "W świecie krasnoludków Marii Konopnickiej". Temat wybrany został w związku z ogłoszonym przes Sejm  Rokiem Marii Konopnickiej. Poza tym wpisuje się w priorytet MEiN: wychowanie do wrażliwości na dobro oraz poznawanie literatury polskiej. W bajkowej scenerii dzieci zamieniały się w krasnali i poznawały historię sierotki Marysi. Mierzyły się z lisem, pokonywały daleką drogę do królowej Tatry  i po prostu świetnie się bawiły. Wykazały się niezwykłą wyobraźnią w opowiadaniu własnych historii spotkań z krasnoludkami. Równocześnie nastąpiła też promocja czytelnictwa. W zajęciach uczestniczyło ogółem 84 dzieci z giżyckich przedszkoli: Bajka, Koralik, Krasnal i Promyk.


 

 

Strategie czytelnicze 2021

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna zgodnie z wytycznymi MEiN, dotyczącymi działań wspomagania, skierowała do szkół i placówek oświatowych propozycję zajęć edukacyjnych od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe. Główne cele proponowanych zajęć to :

- rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych - akceptacji siebie i innych,
- komunikacji, wyrażania własnego zdania,
- zdolności wykorzystania własnych mocnych stron.

Stały kontakt dziecka z książką ma bardzo istotny wpływ na rozwój jego osobowości. Książka oddziałuje poprzez swe treści na myśli, uczucia i postępowanie. Rozwija wrażliwość na piękno języka, wzbogaca słownictwo, pogłębia i poszerza wiadomości i zainteresowania. Daje możliwość zrozumienia innych ludzi i otaczającego świata oraz pobudza wyobraźnię. Dlatego też w stałej ofercie biblioteki znajdowały się zajęcia z elementami biblioterapii. Dostosowane były do wieku i zainteresowań uczestników, a lekcje biblioteczne miały charakter warsztatowy, angażujący uczniów, wykorzystujący aktywne metody pracy i różnorodne środki dydaktyczne. Dzięki takim zajęciom biblioteka była miejscem nauki zabawy i wielu innych aktywności.

W roku 2021 przeprowadziliśmy 95 zajęć edukacyjnych, w których uczestniczyło 1727 przedszkolaków i uczniów oraz 207 nauczycieli. Zrealizowaliśmy m.in. następujące tematy:

Pogotowie Literackie, Co mieszka w moim sercu?, Latające Książki, O dzieciach, które kochają książki, W ogrodzie dobrych słów, Ławeczka Kętrzyńskiego, Nasze podróże małe i duże, Kto zabrał mój ser?, Dzień głośnego czytania, Dzień Kropki, Noc Bibliotek, Czym jest piękno?, Cóż czułości z tobą począć?, Czytanie w altanie, Wróżby, zwyczaje, tradycje, Manufaktura św. Mikołaja, Spotkanie przy kominku.

We wrześniu wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej .W listopadzie gościliśmy Teatr IOTA ze Sceną Słowa 2021, odbyło się też II Niepodległościowe Dyktando Ortograficzne. W grudniu rozstrzygnęliśmy konkurs na ekslibrys naszej biblioteki. Cały bieżący rok polecaliśmy nasze nowości czytelnicze i zaakcentowaliśmy w formie wystaw Patronów 2021 roku.

Ponadto biblioteka realizowała kolejne działania w ramach projektu – Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów.

Mamy nadzieje, że wizyty w bibliotece zapadną głęboko w pamięć i staną się dobrym nawykiem na całe życie. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, dzieciom i uczniom za aktywny udział w naszych zajęciach i oczywiście zapraszamy na kolejne.
Dziękujemy naszym partnerom za zorganizowanie nam atrakcyjnego pobytu na Łotwie i Litwie oraz za przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych. Składamy podziękowania wszystkim placówkom współpracującym z nami.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku podsumowującego nasze strategie czytelnicze.
Strategie czytelnicze roku 2021

 


 

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie plastycznym – „Zaprojektuj ekslibris” zorganizowanym w ramach obchodów 70 – lecia biblioteki .

Exlibris – to inaczej logo, znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, albo nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej projekt ekslibrisu. Rysunek wykonany w dowolnej technice graficznej powinien nawiązywać do czytania książek. Pracę należy umieścić na kartce format A 4. Powinien zawierać też słowo Ex libris i nazwę biblioteki czyli – Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku .

Na zwycięskie prace czekają nagrody rzeczowe, a najlepszy ex libris zostanie oficjalnym ex librisem biblioteki.

Prace należy dostarczyć do 30 listopada 2021r. do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Serdecznie zapraszamy do udziału !

zaproszenie ekslibris


 

Podkategorie

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.